top of page

경북 육상실내훈련장 _당선작

 

 

연도 : 2016

위치 : 경상북도 예천군

대지면적 : 50,544.00m²

건축면적 : 5,504.10m²

연면적 : 5,613.72m²

구조 : 철골구조, 막구조

주요재료 : PTFE MEMBRANE

go to Architecture

bottom of page